Zielony Pomidor Strona Testowa
Sposób dostawy i płatność
  • Kurier
  • Gotówka
  • Przelew
  • Płatność on-line
 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Szanowni Państwo,

MUFFIA Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych. Dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie w zakresie, w jakim MUFFIA Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie świadczy na Państwa rzecz usługi związane z cateringiem dietetycznym „Zielony Pomidor”.

W dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).  

Zgodnie z przepisami RODO, administrator danych osobowych powinien wypełnić wobec osób fizycznych, których dane przetwarza, obowiązek informacyjny. 

 

Z uwagi na powyższe, przedstawiamy zaktualizowane informacje w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych w związku ze świadczeniem usług cateringu dietetycznego „Zielony Pomidor”.

 

Prosimy o zapoznanie się poniższymi informacjami, zawierającymi pełną treść klauzuli informacyjnej, a w razie wątpliwości prosimy o kontakt. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MUFFIA Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Burakowska 11, 01-066 Warszawa (dalej „Muffia”). W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować na w/w adres administratora lub na adres e-mail: info@muffia.pl lub info@zielonypomidor.eu.

 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) świadczenia usługi cateringu dietetycznego „Zielony Pomidor” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO); 

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Muffia  na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

c) kierowania do Pani/Pana przez Muffia treści marketingowych w przypadku jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Muffia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT, 

b) podwykonawcom Muffia, wykonującym niektóre czynności związane ze świadczeniem usługi cateringu dietetycznego „Zielony Pomidor”, tj. księgowe, przewozowe, audytowe, prawne, pocztowe i kurierskie.

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi cateringu dietetycznego „Zielony Pomidor”. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Muffia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W zakresie w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

 

5. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, można ją wycofać w dowolnym momencie. Dla celów dowodowych Muffia prosi o wycofywanie takiej zgody drogą pisemną lub elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

7. W związku z tym, że Pani/Pana dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany na podstawie wyrażonej zgody oraz w związku z wykonaniem umowy – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które przekazał(a) Pan(i) do Muffia. 

 

8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

9. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu wyłącznie w celu przygotowania i przesłania Pani/Panu zindywidualizowanej oferty. 

 

10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Muffia w celu świadczenia usługi cateringu dietetycznego „Zielony Pomidor”. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesłania oferty lub świadczenia usługi cateringu dietetycznego „Zielony Pomidor”.

 

Informujemy również, że aktualna treść klauzuli informacyjnej będzie dostępna na stronie internetowej www.zielonypomidor.eu.

 

 

Z poważaniem, 

MUFFIA Sp. z o.o. Sp.k.

 

  

 

 

REGULAMIN

świadczenia usług w zakresie zamawiania i dostawy posiłków w ramach cateringu dietetycznego przez Muffia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
obowiązujący od dnia
01.06.2017

 

§ 1

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany przez Muffia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (01-066) przy ul. Burakowskiej 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000247742, nr NIP:5272495260, nr REGON: 140379577.2. Regulamin określa warunki świadczenia usług w zakresie zamawiania i dostawy posiłków w ramach Cateringu dietetycznego.

2. Regulamin określa warunki świadczenia usług w zakresie zamawiania i dostawy posiłków w ramach Cateringu dietetycznego.

3. Użyte w Regulaminie poniższe pojęcia, należy rozumieć następująco:

a)   Strona internetowa – witryna internetowa dostępna pod adresem: www.zielonypomidor.eu, za pośrednictwem której świadczone są usługi w zakresie zamawiania i dostawy posiłków w ramach Cateringu dietetycznego;

b)   Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną;

c)   Usługodawca – Muffia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

d)) Catering dietetyczny – dostarczany Klientowi zestaw 5 posiłków, o wybranej przez Klienta kaloryczności;

e)   Abonament – okres czasu, w trakcie którego Usługodawca realizuje na rzecz Klienta dostawę Cateringu dietetycznego;

f)   Umowa – umowa obejmująca zamówienie i dostawę Cateringu dietetycznego świadczona na odległość przez Usługodawcę na rzecz Klienta;

g)   Dzień roboczy – dzień tygodnia przypadający od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

4. Wszystkie ceny podane na Stronie internetowej są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

 

§ 2

Zakres i warunki świadczenia usług w ramach Cateringu dietetycznego

 

1.       Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie zamawiania i dostawy posiłków w ramach Cateringu dietetycznego w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.

2.       Klient dokonując zamówienia Cateringu dietetycznego akceptuje niniejszy Regulamin i wszystkie jego postanowienia.

 

§ 3

Zamówienia

 

1.      Klient dokonuje zamówienia usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Cateringu dietetycznego w jeden z poniższych sposobów:

a)      za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie internetowej,

b)      za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając zamówienie obejmujące wskazanie zamawianej diety, jej kaloryczności, Abonamentu, danych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię i nazwisko/ nazwa, adres dostawy, sposób dostawy tj. pod drzwi/ do rąk upoważnionej osoby wskazanej w zamówieniu) na adres: info@zielonypomidor.eu

2.        W ramach Cateringu dietetycznego, Usługodawca przewidział następujące diety:

a) Dieta Optymalna

b) Dieta Wege-ryby

c) Dieta Sportowa

d) Detox

Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie powyższych diet nie stanowi zmiany Regulaminu.

3. W ramach Cateringu dietetycznego, Usługodawca przewidział następujące zakresy kaloryczności:

a) 1400-1500 kcal

b) 1400-1500 kcal

c) 2200-2500 kcal

d) 1000 kcal

4. Dokonując zamówienia, Klient wybiera jeden z poniższych Abonamentów:

a) Dieta Optymalna , Wege-ryby , Sportowa -1 – dniowy

b) Dieta Optymalna , Wege-ryby , Sportowa - 3 – dniowy

c) Dieta Optymalna , Wege-ryby , Sportowa - 20 – dniowy

d) detox - 5 dniowy

5. Po złożeniu zamówienia w jeden ze sposobów wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Klient otrzymuje od Usługodawcy wiadomość elektroniczną potwierdzającą złożone zamówienie na adres wskazany w formularzu zamówienia lub na adres, z którego zostało złożone zamówienie za pośrednictwem poczty elektrycznej, zawierającą potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia określa wskazanie zamawianej diety, jej kaloryczność, Abonament oraz dane niezbędne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko/ nazwa, adres dostawy, sposób dostawy tj. pod drzwi/ do rąk upoważnionej osoby wskazanej w zamówieniu).

6. W przypadku wystąpienia błędnych danych w potwierdzeniu złożonego zamówienia, Klient jest zobowiązany niezwłocznie, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres info@zielonypomidor.eu i  poinformować Usługodawcę o błędnych danych oraz w ich miejsce wskazać dane poprawne. W takiej sytuacji Klient otrzymuje nowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Nie poinformowanie Usługodawcy o błędnych danych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, wywołuje skutek prawidłowej dostawy Cateringu dietetycznego w oparciu o dane wskazane w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

7. Zamówienie Klienta jest realizowane począwszy od dnia następującego po dniu, w którym płatność za zamówienie została zaksięgowana na koncie Usługodawcy. O zaksięgowaniu płatności na swoim koncie, Usługodawca poinformuje Klienta przesyłając mu wiadomość elektroniczną na adres wskazany w formularzu zamówienia lub na adres, z którego zostało złożone zamówienie za pośrednictwem poczty elektrycznej. Zaksięgowanie płatności za zamówienie na koncie Usługodawcy jest równoznaczne z zawarciem Umowy przez Klienta i Usługodawcę.

8. Klient może zrezygnować z dostawy Cateringu dietetycznego w danym dniu objętym Abonamentem poprzez przesłanie Usługodawcy wiadomości elektronicznej informującej o rezygnacji z dostawy Cateringu dietetycznego w danym dniu, na adres info@zielonypomidor.eu najpóźniej do godz. 10.00 dnia poprzedzającego dzień objęty rezygnacją z dostawy Cateringu dietetycznego. W przypadku rezygnacji z dostawy Cateringu dietetycznego w danym dniu objętym Abonamentem, Abonament ulega wydłużeniu o jeden dzień roboczy.

 

 

§ 4

Dostawy

 

1.      Dostawy Cateringu dietetycznego odbywają się na terenie m.st. Warszawy.

2.      Koszt dostawy wliczony jest w cenę Cateringu dietetycznego podaną na Stronie internetowej.

3.      Dostawy Cateringu dietetycznego odbywają się w Dni robocze -od Poniedziałku do Piątku -  w godzinach 3-8 rano.

4.      Dostawa Cateringu dietetycznego odbywa się na adres wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

5.      W przypadku gdy realizacja dostawy Cateringu dietetycznego jest niemożliwa z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca zastrzega sobie prawo ustalenia z Klientem nowego terminu dostawy Cateringu dietetycznego.

6.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy Cateringu dietetycznego do rąk osoby upoważnionej w zamówieniu, nieobecność tej osoby w miejscu dostawy Cateringu dietetycznego w godzinach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu powoduje, że dostawa zostawiana jest pod drzwiami wskazanego adresu i jest to równoznaczne z dostawą dokonaną prawidłowo.

 

7.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy Cateringu dietetycznego pod drzwi, kradzież dostarczonego Cateringu dietetycznego, nie powoduje żadnej odpowiedzialności po stronie Usługodawcy, w szczególności nie stanowi podstawy reklamacji, odszkodowania czy innego rodzaju rekompensaty. Dostawa Cateringu dietetycznego pod drzwi Klienta jest dokumentowana wykonaniem zdjęcia przez Usługodawcę.

 

§ 5

Płatności

 

1.       Płatność za usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Cateringu dietetycznego może nastąpić w następujący sposób:

a)    przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze 

            Muffia sp. z o.o., sp.k. 32 1090 1056 0000 0001 4935 9584

 

b)   kartą lub przelewem on-line za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl

2.       Płatność za zamówioną usługę należy dokonać najpóźniej w ciągu jednego dnia od otrzymania potwierdzenia złożonego zamówienia. Brak dokonania płatności w tym czasie jest równoznaczne z anulowaniem złożonego zamówienia.

3.       Usługodawca wystawia Klientowi fakturę Vat za opłacone zamówienie i przesyła ją Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w formularzu zamówienia lub na adres, z którego zostało złożone zamówienie za pośrednictwem poczty elektrycznej.

 

§ 6

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Umowy należy składać w ciągu 24 godzin od wystąpienia zdarzenia powodującego zgłoszenie reklamacji. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@zielonypomidor.eu. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 7 Dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca informuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące niezrealizowanej w danym dniu dostawy Cateringu dietetycznego należy złożyć do godz. 10:00. w dniu, w którym dostawa miała być zrealizowana. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@zielonypomidor.eulub telefonicznie pod numerem tel: 533 334 290. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę niezwłocznie.

2. Na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 powyższej ustawy.

 

 

§ 7

Postanowienia końcowe

1.       Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi objętej Umową.

2.       Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

3.       Usługodawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

4.       Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie. O zmianie Regulaminu Usługodawca jest zobowiązany poinformować na Stronie internetowej na 7. dni przed wprowadzeniem w życie zmienionego Regulaminu. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienia w czasie obowiązywania Regulaminu dotychczasowego.

5.       Wszystkie treści zamieszczone na Stronie internetowej stanowią przedmiot praw autorskich Usługodawcy i korzystają z przewidzianej dla nich ochrony. Ich powielanie, przekazywanie i kopiowanie w całości, bądź w części, bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

6.       Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

7.       Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów z konsumentami. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8.       We wszelkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.