Zielony Pomidor Strona Testowa
Sposób dostawy i płatność
  • Kurier własny
  • Kurier własny
  • Kurier własny
  • Odbiór osobisty
  • Gotówka
  • Przelew
  • Płatność on-line
 

REGULAMIN

świadczenia usług w zakresie zamawiania i dostawy posiłków w ramach cateringu dietetycznego przez Muffia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

 obowiązujący od dnia 01.06.2017

 

§ 1

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany przez Muffia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (01-066) przy ul. Burakowskiej 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000247742, nr NIP:5272495260, nr REGON: 140379577.2. Regulamin określa warunki świadczenia usług w zakresie zamawiania i dostawy posiłków w ramach Cateringu dietetycznego.

2. Regulamin określa warunki świadczenia usług w zakresie zamawiania i dostawy posiłków w ramach Cateringu dietetycznego.

3. Użyte w Regulaminie poniższe pojęcia, należy rozumieć następująco:

a)   Strona internetowa – witryna internetowa dostępna pod adresem: www.zielonypomidor.eu, za pośrednictwem której świadczone są usługi w zakresie zamawiania i dostawy posiłków w ramach Cateringu dietetycznego;

b)   Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną;

c)   Usługodawca – Muffia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

d)) Catering dietetyczny – dostarczany Klientowi zestaw 5 posiłków, o wybranej przez Klienta kaloryczności;

e)   Abonament – okres czasu, w trakcie którego Usługodawca realizuje na rzecz Klienta dostawę Cateringu dietetycznego;

f)   Umowa – umowa obejmująca zamówienie i dostawę Cateringu dietetycznego świadczona na odległość przez Usługodawcę na rzecz Klienta;

g)   Dzień roboczy – dzień tygodnia przypadający od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

4. Wszystkie ceny podane na Stronie internetowej są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

 

§ 2

Zakres i warunki świadczenia usług w ramach Cateringu dietetycznego

 

1.       Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie zamawiania i dostawy posiłków w ramach Cateringu dietetycznego w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.

2.       Klient dokonując zamówienia Cateringu dietetycznego akceptuje niniejszy Regulamin i wszystkie jego postanowienia.

 

§ 3

Zamówienia

 

1.      Klient dokonuje zamówienia usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Cateringu dietetycznego w jeden z poniższych sposobów:

a)      za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie internetowej,

b)      za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając zamówienie obejmujące wskazanie zamawianej diety, jej kaloryczności, Abonamentu, danych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię i nazwisko/ nazwa, adres dostawy, sposób dostawy tj. pod drzwi/ do rąk upoważnionej osoby wskazanej w zamówieniu) na adres: info@zielonypomidor.eu

2.        W ramach Cateringu dietetycznego, Usługodawca przewidział następujące diety:

a) Dieta Optymalna

b) Dieta Wege-ryby

c) Dieta Sportowa

d) Detox

Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie powyższych diet nie stanowi zmiany Regulaminu.

3. W ramach Cateringu dietetycznego, Usługodawca przewidział następujące zakresy kaloryczności:

a) 1400-1500 kcal

b) 1400-1500 kcal

c) 2200-2500 kcal

d) 1000 kcal

4. Dokonując zamówienia, Klient wybiera jeden z poniższych Abonamentów:

a) Dieta Optymalna , Wege-ryby , Sportowa -1 – dniowy

b) Dieta Optymalna , Wege-ryby , Sportowa - 3 – dniowy

c) Dieta Optymalna , Wege-ryby , Sportowa - 20 – dniowy

d) detox - 5 dniowy

5. Po złożeniu zamówienia w jeden ze sposobów wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Klient otrzymuje od Usługodawcy wiadomość elektroniczną potwierdzającą złożone zamówienie na adres wskazany w formularzu zamówienia lub na adres, z którego zostało złożone zamówienie za pośrednictwem poczty elektrycznej, zawierającą potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia określa wskazanie zamawianej diety, jej kaloryczność, Abonament oraz dane niezbędne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko/ nazwa, adres dostawy, sposób dostawy tj. pod drzwi/ do rąk upoważnionej osoby wskazanej w zamówieniu).

6. W przypadku wystąpienia błędnych danych w potwierdzeniu złożonego zamówienia, Klient jest zobowiązany niezwłocznie, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres info@zielonypomidor.eu i  poinformować Usługodawcę o błędnych danych oraz w ich miejsce wskazać dane poprawne. W takiej sytuacji Klient otrzymuje nowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Nie poinformowanie Usługodawcy o błędnych danych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, wywołuje skutek prawidłowej dostawy Cateringu dietetycznego w oparciu o dane wskazane w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

7. Zamówienie Klienta jest realizowane począwszy od dnia następującego po dniu, w którym płatność za zamówienie została zaksięgowana na koncie Usługodawcy. O zaksięgowaniu płatności na swoim koncie, Usługodawca poinformuje Klienta przesyłając mu wiadomość elektroniczną na adres wskazany w formularzu zamówienia lub na adres, z którego zostało złożone zamówienie za pośrednictwem poczty elektrycznej. Zaksięgowanie płatności za zamówienie na koncie Usługodawcy jest równoznaczne z zawarciem Umowy przez Klienta i Usługodawcę.

8. Klient może zrezygnować z dostawy Cateringu dietetycznego w danym dniu objętym Abonamentem poprzez przesłanie Usługodawcy wiadomości elektronicznej informującej o rezygnacji z dostawy Cateringu dietetycznego w danym dniu, na adres info@zielonypomidor.eu najpóźniej do godz. 10.00 dnia poprzedzającego dzień objęty rezygnacją z dostawy Cateringu dietetycznego. W przypadku rezygnacji z dostawy Cateringu dietetycznego w danym dniu objętym Abonamentem, Abonament ulega wydłużeniu o jeden dzień roboczy.

 

 

§ 4

Dostawy

 

1.      Dostawy Cateringu dietetycznego odbywają się na terenie m.st. Warszawy.

2.      Koszt dostawy wliczony jest w cenę Cateringu dietetycznego podaną na Stronie internetowej.

3.      Dostawy Cateringu dietetycznego odbywają się w Dni robocze -od Poniedziałku do Piątku -  w godzinach 3-8 rano.

4.      Dostawa Cateringu dietetycznego odbywa się na adres wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

5.      W przypadku gdy realizacja dostawy Caterignu dietetycznego jest niemożliwa z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca zastrzega sobie prawo ustalenia z Klientem nowego terminu dostawy Caeringu dietetycznego.

6.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy Cateringu dietetycznego do rąk osoby upoważnionej w zamówieniu, nieobecność tej osoby w miejscu dostawy Caterignu dietetycznego w godzinach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu powoduje, że dostawa zostawiana jest pod drzwiami wskazanego adresu i jest to równoznaczne z dostawą dokonaną prawidłowo.

 

7.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy Cateringu dietetycznego pod drzwi, kradzież dostarczonego Cateringu dietetycznego, nie powoduje żadnej odpowiedzialności po stronie Usługodawcy, w szczególności nie stanowi podstawy reklamacji, odszkodowania czy innego rodzaju rekompensaty. Dostawa Cateringu dietetycznego pod drzwi Klienta jest dokumentowana wykonaniem zdjęcia przez Usługodawcę.

 

§ 5

Płatności

 

1.       Płatność za usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Cateringu dietetycznego może nastąpić w następujący sposób:

a)    przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze 

            Muffia sp. z o.o., sp.k 15 1160 2202 0000 0001 7536 7610

 

b)   kartą lub przelewem on-line za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl

2.       Płatność za zamówioną usługę należy dokonać najpóźniej w ciągu jednego dnia od otrzymania potwierdzenia złożonego zamówienia. Brak dokonania płatności w tym czasie jest równoznaczne z anulowaniem złożonego zamówienia.

3.       Usługodawca wystawia Klientowi fakturę Vat za opłacone zamówienie i przesyła ją Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w formularzu zamówienia lub na adres, z którego zostało złożone zamówienie za pośrednictwem poczty elektrycznej.

 

§ 6

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Umowy należy składać w ciągu 24 godzin od wystąpienia zdarzenia powodującego zgłoszenie reklamacji. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@zielonypomidor.eu. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 7 Dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca informuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące niezrealizowanej w danym dniu dostawy Cateringu dietetycznego należy złożyć do godz. 10:00. w dniu, w którym dostawa miała być zrealizowana. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@zielonypomidor.eulub telefonicznie pod numerem tel: 533 334 290. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę niezwłocznie.

2. Na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 powyższej ustawy.

 

 

§ 7

Postanowienia końcowe

1.       Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi objętej Umową.

2.       Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

3.       Usługodawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

4.       Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie. O zmianie Regulaminu Usługodawca jest zobowiązany poinformować na Stronie internetowej na 7. dni przed wprowadzeniem w życie zmienionego Regulaminu. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienia w czasie obowiązywania Regulaminu dotychczasowego.

5.       Wszystkie treści zamieszczone na Stronie internetowej stanowią przedmiot praw autorskich Usługodawcy i korzystają z przewidzianej dla nich ochrony. Ich powielanie, przekazywanie i kopiowanie w całości, bądź w części, bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

6.       Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

7.       Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów z konsumentami. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8.       We wszelkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.